Odborný projekt Využitie bioindikácie v územnom plánovaní - BLOG - Živé mestá

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odborný projekt Využitie bioindikácie v územnom plánovaní

Publikoval v Naše aktivity ·
Výskumný projekt realizovaný od X. 2016 do X. 2017. Nadväzuje
 už na uskutočnené mapovania v rokoch 2015 a 2014. Výstupom bude elektronická publikácia využiteľná v procese územného plánovania a rozhodovania na modelovom príklade mesta Trenčín.

Pri celoplošnom mapovaní a monitoringu vybraných lokalít riešeného územia je využívaný bioindikačný potenciál vtáctva ako veľmi špecifickej živočíšnej skupiny. Vtáky sú súborom rýchlo identifikovateľných bioindikátorov, ktoré nám umožňujú v krátkom čase stanoviť ekologickú hodnotu určitého územia ako aj jeho parciálnych častí alebo kvadrátov. Pri viacročných monitoringoch je dokonca možné stanoviť aj určité trendy a zachytiť negatívne alebo pozitívne zmeny, tiež vyhodnotiť faktory, ktoré ich spôsobili. Na základe získaných poznatkov o ekologickej diverzite a stabilite tu žijúcich spoločenstev dokážeme identifikovať smery a lokality, kde je urbanizácia ešte vhodná a kde naopak nevhodná či úplne nežiadúca. Môžeme tak vymedziť plochy, ktoré potrebujú územnú ochranu ako aj našu vlastnú pomoc, napríklad realizáciou výkupu pozemkov či praktickou starostlivosťou. 

Pri súčasnom tempe rozširovania sa miest je podobný monitoring v kontexte územnoplánovacích procesov viac ako nevyhnutný. Doterajšie spôsoby územného plánovania sa totižto ukazujú pre zachovanie hodnotných lokalít ako neefektívne. Výstupná dokumentácia, napr. tradičné územné systémy ekologickej stability, majú len odporúčací charakter a nereflektujú daný stav dostatočne silnými argumentami (údajmi), čo je dané zvyčajne nízkou kvalitou týchto materiálov alebo chýbajúcimi skúsenosťami ich spracovateľov. Pri územnom plánovaní či priamo v stavebných konaniach sa na "plány" tohto typu navyše prakticky vôbec neprihliada. V dnešnej dobe už nie je problém takéto dokumenty či priamo územné plány dokonca zmeniť podľa aktuálnej potreby či požiadavky "zhora", o čom sme sa na Slovensku presvedčili nejedenkrát.

Sme toho názoru, že do procesu územného plánovania a rozhodovania musia vstupovať aktívne aj externé inštitúcie a organizácie s určitým mandátom v oblasti ochrany životného prostredia, tiež občianske združenia a nezávislí vedci. Rozhodovanie o osude cenných lokalít musí na regionálnej úrovni vychádzať zo širšieho spektra relevantných a rešpektovaných podkladov, ku ktorým musia patriť aj atlasové vedecké monografie zachytávajúce stav prírody. Územné plány a ÚSESy už väčšinou nestačia, buď sa dajú obísť, alebo nezodpovedajú reálnemu stavu. 

Doteraz však nikto neprišiel zo žiadnymi konkrétnymi návrhmi, akým spôsobom majú úradníci tieto "nezávislé" podklady začať využívať, ako poznatky z nich "pretaviť" do územného plánovania a rozhodovania. Medzera medzi tým, čo sa o cenných lokalitách vie a tým, ako sa o nich rozhoduje je totižto priepastná. Dnes ju čiastočne "premosťuje" iba, ak tak, petičné právo, ktoré je však, ako nám to ukázal bezpočet prípadov, rovnako bezzubé. Podarí sa nám tento stav zmeniť, aby sme zachránili posledné zvšky cenných lokalít nachádzajúcich sa v ceste búrlivému urbánnemu rozvoju? Nájdeme a presadíme "nový" mechanizmus, ktorý umožní tretím stranám vstupovať do procesu územného plánovania a rozhodovania s náležitou váhou a účinne? S väčšou váhou, akú majú peniaze developerov?

Očakávané výstupy projektu:
- atlasová publikácia zachytávajúca súčasný stav prírody a krajiny na území modelového mesta
- účasť na správnych konaniach v modelovom meste týkajúcich sa ochrany prírody a zásahov do nej
- vytvorenie a presadzovanie efektívnejšieho a prísnejšieho mechanizmu pri územnom plánovaní a rozhodovaní o osude prírodných lokalítNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky